Optochtreglement

REGLEMENT OPTOCHT C.V. POTHUUSBURG

Iedereen die inschrijft om deel te kunnen nemen aan de optocht van CV Pothuusburg, geeft bij de inschrijving aan dat hij/zij de Reglementen van de optochtcommissie Pothuusburg en de veiligheidsvoorschriften van de gemeente (brandweer) Grave heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. De deelnemer(s) is (zijn) verantwoordelijk voor alle voertuigen, objecten en kleding die zij aan hebben, met betrekking tot veiligheid, brandbaarheid en deugdelijkheid. Zij kunnen hun verantwoordelijkheden die met deelname aan de optocht te maken hebben, niet afwentelen op de organisatoren van de optocht of op andere individuen. De leden van de optochtcommissie Pothuusburg kunnen tips en adviezen gevraagd en ongevraagd geven aan de deelnemers van de optocht. Indien een lid van de optochtcommissie van CV Pothuusburg van mening is dat een deelnemer niet aan het gestelde in de reglementen of veiligheidsvoorschriften voldoet, kan hij de deelnemer verbieden deel te nemen aan de optocht. Eventueel kan de deelnemer uit de optocht verwijderd worden.

 1. Iedere deelnemer doet mee op eigen risico. Tevens is hij/zij aansprakelijk voor de schade die hij/zij veroorzaakt of door zijn/haar toedoen wordt veroorzaakt aan derden.
 2. Aanwijzingen van de optochtcommissie en routebegeleiders dienen onverwijld te worden opgevolgd. De leden van de optochtcommissie zijn herkenbaar aan een rood jasje met opdruk:“Optochtcommissie Pothuusburg.” Routebegeleiders zijn herkenbaar aan een gele hes metopdruk: “Optochtcommissie Pothuusburg.”
 3. De kwaliteiten en eisen, die de wetgeving aan bestuurders stelt zijn ook van toepassing op bestuurders van voertuigen in de optocht.
 4. Alle voertuigen (auto’s, vrachtauto’s, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen) moeten tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn en voorzien zijn van tenminste één goedgekeurde brandblusser.
 5. In afwijking van de wettelijk gestelde eisen aan alle voertuigen is de maximaal toegestane hoogte van in de optocht meerijdende voertuigen of uitbeeldingen 4,5 meter.
 6. Alcoholgebruik en glaswerk is in de optocht niet toegestaan. Wordt er toch alcohol gebruikt dan is uitsluiting van de optocht en van jurering het gevolg.
 7. Tijdens de optocht mag geen reclame gemaakt worden.
 8. Om de veiligheid van het publiek zoveel mogelijk te waarborgen is het volgende verplicht:
  A: vooraf overleg plegen met de optochtcommissie m.b.t. het deelnemen in de optocht met levende dieren. De optochtcommissie beslist over de deelname.
  B: langs de wagens begeleiders te laten lopen. Dit om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren zoals kinderen onder de wielen.
  C: aanwijzingen van leden van de optochtcommissie en routebegeleiders op te volgen.
 9. Om de veiligheid van het publiek te waarborgen is het verboden strooigoed en dergelijke vanaf de wagens het publiek in te gooien. Persoonlijk uitdelen langs de wagens is toegestaan.
 10. Het is verboden als deelnemer overdadig confetti of andere stoffen te verspreiden.
 11. Het gebruik van geluidsinstallaties en muziek is in de optocht toegestaan, waarbij echter het geluidsniveau binnen redelijke en aanvaardbare normen dient te blijven maximaal (85db), ter voorkoming van onder andere gehoorbeschadiging.
 12. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die kwetsend zijn of in strijd met de goede zeden, mogen niet getoond of ten gehore gebracht worden in de optocht. De jury en de optochtcommissie hebben het recht en de plicht om groepen wagens of individuele deelnemers, die in strijd hiermee handelen, uit te sluiten van deelname aan de optocht.
 13. Deelname aan de optocht is mogelijk in de volgende categorieën:
  A: wagens (4 wielen, afm. hoogte 4,5 m. breedte 3 m. lengte 12 m.trekker+oplegger)
  B: grote groepen (9 of meer personen)
  C: kleine groepen (3 t/m 8 personen)
  D: paren of enkelingen.
  Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de categorie van deelname. Men wordt beoordeeld in de categorie, waarvoor men zich heeft ingeschreven. Is deze inschrijving volgens de hoofdjury niet correct dan is diskwalificatie mogelijk. Protest achteraf is niet mogelijk.
  Iedere inwonende van de gemeente Grave mag deelnemen aan de optocht, echter men dient vooraf ingeschreven te zijn. Inschrijvingen van buiten de gemeente Grave worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de optochtcommissie toegelaten. Deze inschrijving geschiedt door middel van inschrijving via de website van CV Pothuusburg. Men kan zich inschrijven tot zondag voor de optocht tot 12.00 uur. Door inzending van de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit Reglement en met de Notitie Richtlijn Carnavalsoptochten van de gemeente Grave. Na sluiting van de inschrijving en voor zondag 18.00 uur (daags voor de optocht) krijgt iedere deelnemer een email met daarin het startnummer. Dit startnummer dient in kleur te worden uitgeprint en moet aan de vóórzijde van het “onderwerp” bevestigd worden.
 14. Een wagen met een groep of een groep met een wagen? Wezenlijk hierbij is waar ligt het accent op.
  – siert de wagen de groep op (het accent ligt duidelijk op de wagen), dan categorie wagens.
  – is de wagen een onderdeel in de groep om deze groep te laten functioneren (het accent ligt duidelijk op de groep), dan categorie groepen groot of klein.
 15. Iedere deelnemer dient om 13.15 uur opgesteld te staan. Op dit tijdstip begint de jury met haar beoordeling. Om precies 13.41 uur gaat de optocht van start.
 16. Iedere deelnemer dient er voor te zorgen goed aangesloten te blijven tijdens de optocht, zodat er geen grote open stukken ontstaan.
 17. Voor de leukste deelnemer is een publieksprijs beschikbaar. Het publiek kan stemmen via SMS.
 18. Voor de beste uitbeelding van een echt Pothuusburg gebeuren is een Wisselbeker beschikbaar.
 19. Voor de beste uitbeelding betrekking hebbende op Escharen, Gassel, Grave en Velp is een wisselbeker “Groot Grave” beschikbaar.
 20. Jurering geschiedt op de volgende aandachtspunten:
  * carnavaleske uitbeelding
  * kritische/actuele politieke uitbeelding (niet krenkend)
  * actie / presentatie
  * afwerking
  * originaliteit / inventiviteit
  De jury zal eenduidig jureren en maakt daarom alleen gebruik van de cijfers 1 tot en met 10 per categorie. Aangezien er vijf categorieën zijn is de maximale puntenwaardering 50 per jurylid.
 21. De prijzen worden bekend gemaakt om 17.30 uur in de feesttent te Grave op de dag van de optocht. Naast de Wisselbekers zijn er voor een aantal deelnemers van elke categorie geldprijzen beschikbaar. Er kan een prijs worden toegekend voor de beste deelnemer van buiten Grave.
 22. Bij overtreding van enig artikel in dit reglement, kan de optochtcommissie van CV Pothuusburg beslissen over uitsluiting of diskwalificatie voor deze of volgende optochten.
 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie van CV Pothuusburg.

Optochtcommissie CV POTHUUSBURG.